ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
STOLK BOXTEL B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Boxtel aan het adres Industrieweg 5a.

Artikel 1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Stolk Boxtel B.V., verder ook te noemen Stolk.

b. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken bij uitdrukkelijk schriftelijk beding, zijdens Stolk (mede) ondertekend door een statutair directeur. Een zodanig beding heeft slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt.

c. Met de term “afnemer” wordt hierna bedoeld de wederpartij van Stolk bij aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

d. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden (inkoop of verkoop) van afnemers is uitgesloten.

Artikel 2. Offertes

a. Alle aanbiedingen van Stolk met de daarin genoemde prijzen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven en worden steeds geheel vrijblijvend gedaan.

b. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Stolk tot levering van een gedeelte van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt deze offerte of aanbieding automatisch voor nabestellingen.

c. Stolk is – ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan – pas aan een offerte gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel tot daadwerkelijke uitvoering daarvan is overgegaan.

d. Afnemer is aan een schriftelijke opdrachtbevestiging zijdens Stolk gebonden, tenzij door hem binnen drie dagen na ontvangst en vóór levering tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt.

e. Indien Stolk geen opdrachtbevestiging heeft verzonden, is haar administratie van doorslaggevende betekenis, behoudens tegenbewijs.

f. Acceptatie van een levering bindt afnemer te allen tijde.

Artikel 3. Prijzen

a. Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering af het bedrijf van Stolk en zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten, exclusief laden en lossen en exclusief omzetbelasting. Alle heffingen terzake van de levering komen voor rekening van afnemer.

b. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, grondstoffen en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van Stolk’s kostprijs leidt, heeft Stolk het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan afnemer te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.

Artikel 4. Monsters en modellen

Is aan afnemer een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee exact zal overeenstemmen.

Artikel 5. Levertijden en levering

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af bedrijf c.q. magazijn van Stolk.

b. Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Stolk de goederen heeft aangeboden of verzonden. Als plaats van levering geldt de plaats van vestiging van Stolk.

c. Stolk zal in haar offerte c.q. in de bevestiging van de overeenkomst aangegeven wanneer levering plaats zal vinden.

d. Het is Stolk toegestaan om bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Stolk van die mogelijkheid gebruikt maakt is zij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

e. De door Stolk opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Stolk door afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Stolk een termijn van minimaal 10 werkdagen te worden gegund om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

f. Overschrijding van de hiervoor genoemde termijnen geeft afnemer niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

g. Bij levering ontvangt afnemer de door Stolk meegezonden pakbon. Binnen 14 dagen na levering wordt de factuur door Stolk nagezonden.

Artikel 6. Risico Transport en Opslag

a. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is het risico van de zaken voor rekening van afnemer vanaf het moment van levering der zaken.

b. Het risico gedurende transport van de goederen rust bij afnemer, zelfs indien Stolk het feitelijke vervoer heeft geregeld. Afnemer dient zich, waar mogelijk, te verzekeren tegen schade als gevolg van beschadigingen tijdens transport.

c. Indien buiten de schuld van Stolk de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de zaken voor rekening en risico van afnemer opgeslagen.

d. Indien afnemer achterstallig is in de betaling van enige termijn, is Stolk gerechtigd de zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen door afnemer zullen zijn betaald.

Artikel 7. Weigering afname

a. Afnemer is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door Stolk noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan afnemer ter levering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

b. Bij weigering van afname is afnemer aan Stolk een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Stolk uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Stolk terzake van de tekortkoming van de afnemer.

Artikel 8. Annulering of wijziging van de overeenkomst

a. Indien afnemer de met Stolk gesloten overeenkomst annuleert, is afnemer aan Stolk een boete verschuldigd ter hoogte van 25% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van Stolk op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door Stolk gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.

b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

c. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed. Stolk zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

d. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Stolk afnemer hierover inlichten.

e. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Stolk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 9. Garantie en Reclames

a. Stolk garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 30 dagen na aflevering. Stolk verstrekt echter nimmer een uitgebreidere garantie aan afnemer als Stolk zelf van haar leveranciers ontvangt, zodat de door Stolk verstrekte garantie altijd is beperkt tot de door Stolk op de betreffende zaken ontvangen fabrieksgarantie.

b. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

c. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Afnemer binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Stolk te worden gemeld.

d. Niet-zichtbare gebreken dienen door Afnemer binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering aan Stolk schriftelijk te worden gemeld.

e. Indien Afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft Stolk de keuze het afgekeurde product voor rekening van Stolk te vervangen, hetzij Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Stolk is in dit geval niet gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.

f. Indien Afnemer binnen de hiervoor genoemde termijn(en) geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclames van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door Stolk in behandeling genomen.

g. Retourzendingen zijn altijd voor rekening van Afnemer, dienen franco te geschieden en behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stolk.

h. Reclames geven afnemer geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Stolk daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Artikel 10. Betaling

a. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van Stolk, danwel door bijschrijving op een daartoe aangewezen bank- of girorekening van Stolk. Bij betaling binnen 8 dagen heeft afnemer het recht een korting van 2% toe te passen.

b. Een beroep op verrekening is afnemer niet toegestaan, tenzij Stolk de tegenvordering volledig en onvoorwaardelijk heeft erkend.

c. Indien afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en heeft Stolk het recht vanaf de vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per maand, derhalve 12% per jaar, zulks behoudens het geval de wettelijke handelsrente hoger is dan 12% per jaar. In dat geval zal afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.

d. Is Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Stolk worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van Afnemer. Deze kosten worden voor Afnemers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf begroot op 15% van de openstaande hoofdsom. Voor Afnemers die consument zijn, worden deze kosten berekend volgens het volgende incassotarief, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:
– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

e. Afnemer is ook over de gemaakte incassokosten de hiervoor onder c bedoelde rente verschuldigd.

f. Indien Stolk met twee of meer afnemers, natuurlijke- of rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

g. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

h. Stolk is te allen tijde gerechtigd zonder opgave van redenen van afnemer betaling vooruit te verlangen, danwel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen door afnemer.

i. De administratie van Stolk levert tegenover afnemer volledig bewijs op van diens betalingsverplichting jegens Stolk, behoudens tegenbewijs zijdens afnemer.

Artikel 11. Ontbinding

a. In de navolgende gevallen heeft Stolk het recht om alle met Afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd haar rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen:
– Indien Afnemer aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Stolk gesloten overeenkomst niet, niet correct, danwel niet tijdig voldoet;
– Indien Afnemer surséance van betaling aanvraagt;
– Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
– Indien Afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
– Indien op zaken van Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

b. Als Stolk de ontbinding heeft ingeroepen zijn de vorderingen van Stolk, vermeerderd met renten, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door Stolk geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen, met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is afnemer wel gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken. Zo lang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en afnemer in verzuim is c.q. Stolk goede grond heeft te vrezen dat afnemer in verzuim zal geraken
met de betaling, kan Stolk, zonder voorafgaande in gebreke stelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. Afnemer verleent Stolk de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door Stolk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden, niettegenstaande haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

b. Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of namens danwel bij afnemer, verkrijgt Stolk het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het geleverde samengestelde zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde zaken. Voor zover voor deze mede-eigendom nog een levering vereist is, geschiedt die levering bij het sluiten van de overeenkomst voor alsdan.

c. Het risico voor de goederen waarop ingevolge lid a van dit artikel een eigendoms-voorbehoud rust, ligt na aflevering bij afnemer. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is afnemer niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

d. Afnemer is gehouden om een ieder die op door Stolk geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Stolk, beslag wil leggen, danwel in geval van bewind of faillissement van afnemer zelf aan diens curator of bewindvoerder terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Stolk, dat Stolk eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van € 5.000,00 of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een eventuele verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Uitsluiting aansprakelijkheid

a. Stolk is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke afnemer als gevolg van of in verband met enige met Stolk gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden.

b. Indien Stolk terzake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, ondanks het hiervoor onder sub a bepaalde, toch aansprakelijk wordt jegens afnemer, is het bedrag waarvoor Stolk aansprakelijk is beperkt tot maximaal het bedrag ter hoogte van het door afnemer verschuldigde factuurbedrag terzake de levering welke de schade heeft veroorzaakt.

c. Stolk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omgang van de directe schade;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stolk aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

d. Stolk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

e. Stolk zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens afnemer zelf zou zijn. Afnemer vrijwaart Stolk tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van Stolk bedingen.

f. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.

Artikel 14. Overmacht

Ingeval van overmacht, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van Stolk in de nakoming van haar verplichtingen, heeft Stolk het recht om op grond daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Stolk kan in geval van gedeeltelijke ontbinding het niet ontbonden deel van de overeenkomst afzonderlijk factureren.

Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden beschouwd verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/of vervoerders, brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, relletjes of oproer, mobilisatie, maatregelen van overheidswege waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden, watersnood, bedrijfsstoring door weersomstandigheden, alles ongeacht of de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzienbaar was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

Artikel 15. Privacy

a. Stolk respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.

b. Persoonsgegevens zullen door Stolk niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Stolk, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door
Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met het nakomen van haar verplichtingen of wettelijke eisen.

c. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Stolk geen invloed. Stolk is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

Artikel 16. Aankopen via de webshop van Stolk

a. Voor bestellingen van producten in de webshop van Stolk gelden, in aanvulling op en waar van toepassing in afwijking van hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, de volgende aanvullende voorwaarden:

b. Levering geschiedt op het door Afnemer afgegeven adres door toezending van de goederen aan Afnemer.

c. Stolk is eerst gehouden om voor levering op de door Afnemer aangegeven wijze over te gaan zodra Afnemer het volledige door hem verschuldigde bedrag aan Stolk heeft voldaan.

d. De op de website van Stolk vermelde levertijden zijn indicatief. Afnemer ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij door Stolk anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt Afnemer hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.

e. Afnemer heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft.

f. Afnemer is gehouden om de transport- en bezorgkosten te voldoen. Stolk zal de hoogte van deze kosten bij de bestelling aan Afnemer kenbaar maken.

g. Afnemer is direct na het plaatsen van zijn bestelling gehouden om het door hem verschuldigde bedrag aan Stolk te voldoen. De bevestiging van de bestelling door Stolk dient tevens als factuur.

i. Afnemer kan betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van Afnemer kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Stolk.

j. Indien nakoming blijvend onmogelijk is doordat het gekochte product niet beschikbaar is, moet Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft Afnemer recht op teruggave van het door hem aan Stolk betaalde bedrag. Stolk zal deze betaling binnen 30 dagen nadat Stolk Afnemer in kennis heeft gesteld van de onmogelijkheid om te leveren aan Afnemer terugbetalen.

k. Indien Afnemer een consument is, heeft Afnemer bij de aankoop van producten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer (consument). De hiervoor genoemde bevoegdheid heeft de Afnemer die consument is niet voor zover Stolk met de Afnemer die consument is een andere leveringstermijn is overeenkomen of voor zover de vertraging in de levering Stolk niet kan worden toegerekend of nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is. Het in dit artikel opgenomen herroepingsrecht geldt niet voor producten vervaardigd conform instructies van de Afnemer (zoals maatwerk of op kleur gemengde verf) en voor Producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn.

l. Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer (consument) zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Stolk retourneren, conform de door de Stolk verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor een retourzending komen voor rekening van de Afnemer (consument).

m. Indien Stolk niet binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop Afnemer die consument is, zijn bestelling bij Stolk heeft gedaan, voor levering van de bestelde goederen zorg heeft gedragen, verkeert Stolk van rechtswege in verzuim en is Afnemer die consument is, gerechtigd om de overeenkomst met Stolk te ontbinden. De hiervoor genoemde bevoegdheid heeft Afnemer die consument is, niet voor zover Stolk met Afnemer die consument is, een andere leveringstermijn is overeenkomen of voor zover de vertraging in de levering Stolk niet kan worden toegerekend of nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is.

n. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Stolk ten opzichte van Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

o. Stolk is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Stolk alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Stolk op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stolk kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Stolk is dan ook niet aansprakelijk voor veel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch)
communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en Stolk, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Stolk sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van het door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Stolk.

p. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Stolk geen invloed. Stolk is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze

a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, zulks ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

b. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, met Stolk gesloten overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen dienen uitsluitend te worden beslecht door de rechtbank te Zeeland-West-Brabant.